• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Hery Wang He-Yong Player Male 22
Ning Gao Zhen-Ning Player Male 26
Forge Deng Jie Player Male
Doggo Chiu Tzu-Chuan Player Male 21
SwordArt Hu Shuo-Chieh Player Male
Xiaobai Yang Zhong-He Coach Male 25