• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Hery Wang He-Yong Player Male 21
Ning Gao Zhen-Ning Player Male 24
Qing Hu Jia-Ju Player Male 20
Doggo Chiu Tzu-Chuan Player Male 20
Baolan Wang Liu-Yi Player Male 23
Ratis Wong Yu-Fan Coach Male