• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Wayward Huang Ren-Xing Player Male 22
Tian Gao Tian-Liang Player Male 23
Rookie Song Eui-jin Player Male 27
JackeyLove Yu Wen-Bo Player Male 23
Mark Ling Xu Player Male 24
Dian Li Guo-Peng Coach Male

Social