• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Hoya Yoon Yong-ho Player Male 23
Beichuan Yang Ling Player Male 23
Ucal Son Woo-hyeon Player Male 23
huanfeng Tang Huan-Feng Player Male
yuyanjia Liang Jia-Yuan Player Male
Along Long Hong-Zhou Coach Male