• Country: cn China
  • Founded: 15 Σεπτεμβρίου 2020
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Hoya Yoon Yong-ho Player Male 22
Beichuan Yang Ling Player Male 22
Ucal Son Woo-hyeon Player Male 22
huanfeng Tang Huan-Feng Player Male 22
XinLiu Li Tan-Pan-Ao Player Male 21
Along Long Hong-Zhou Coach Male