• Country: cn China
  • Founded: March 21, 2011
  • Players: 7

Players

Nickname Name Role Gender Age
Biubiu Yu Lei-Xin Player Male 22
beishang Jiang Zhi-Peng Player Male 21
xiye Su Han-Wei Player Male 25
Shanks Cui Xiao-Jun Player Male 21
Smlz Han Jin Player Male 25
heal Peng Jun-Jie Player Male 23
Assasin Zhou Yi-Xiang Coach Male 27

Social