• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Xiaoxu Xu Xing-Zu Player Male
Leyan Lu Jue Player Male 21
Strive Chen Liang Player Male 21
Assum November 30, 2003 Player Male 20
Baolan Wang Liu-Yi Player Male
Loong Zhu Xiao-Long Coach Male 28

Social