• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
shanji Deng Zi-Jian Player Male
Aki Mao An Player Male 23
Creme Lin Jian Player Male 19
Able Dai Zhi-Chun Player Male 23
ppgod Guo Peng Player Male 23
Despa1r Zhou Li-Peng Coach Male