• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
shanji Deng Zi-Jian Player Male
Aki Mao An Player Male 24
Creme Lin Jian Player Male
Able Dai Zhi-Chun Player Male 24
ppgod Guo Peng Player Male 24
Despa1r Zhou Li-Peng Coach Male