• Country: cn China
  • Founded: May 9, 2012
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
shanji Deng Zi-Jian Player Male
Aki Mao An Player Male 22
Creme Lin Jian Player Male 18
Able Dai Zhi-Chun Player Male 22
COLD Liu Shi-Yu Player Male 25
NoName Zhou Qi-Lin Coach