• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Invincible Li Xiao-Bing Player Male 22
shad0w Zhiqiang Zhao Player Male
Angel Xiang Tao Player Male
Photic Ying Qi-Shen Player Male 20
Zhuo Wang Xu-Zhuo Player Male 22
Maizijian Zeng Tao Coach Male