• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Zoom Zhang Xing-Ran Player Male 25
XLB Li Xiao-Long Player Male 23
Dream Tan Wen-Xiang Player Male
Photic Ying Qi-Shen Player Male 20
Zhuo Wang Xu-Zhuo Player Male 21
Duke Lee Ho-seong Coach Male 28