• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Invincible Li Xiao-Bing Player Male 23
shad0w Zhiqiang Zhao Player Male
Angel Xiang Tao Player Male
Photic Ying Qi-Shen Player Male 21
Zhuo Wang Xu-Zhuo Player Male 23
Maizijian Zeng Tao Coach Male