• Country: cn China
  • Founded: August 2, 2011
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Zika Tang Hua-Yu Player Male 19
Xun Peng Li-Xun Player Male 20
Mole Li Hao-Yan Player Male 22
Wink Zhang Rui Player Male 23
XinLiu Li Tan-Pan-Ao Player Male 21
Loong Zhu Xiao-Long Coach Male 27

Social