• Country: cn China
  • Founded: 20 Δεκεμβρίου 2017
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
xiaolaohu Ping Xiao-Hu Player Male 20
H4cker Yang Zhi-Hao Player Male 24
Care Yang Jie Player Male 19
Lwx Lin Wei-Xiang Player Male 24
Lele Dang Bo-Lin Player Male 22
Juicy Ye Sheng-Liao Coach Male

Social