• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
xiaolaohu Ping Xiao-Hu Player Male 21
H4cker Yang Zhi-Hao Player Male 25
Care Yang Jie Player Male 20
Lwx Lin Wei-Xiang Player Male 25
QiuQiu Zhang Ming Player Male
Juicy Ye Sheng-Liao Coach Male

Social