• Country: cn China
  • Founded: February 7, 2014
  • Players: 5

Players

Nickname Name Role Gender Age
Flandre Li Xuan-Jun Player Male 24
Jiejie Zhao Li-Jie Player Male 21
Scout Lee Ye-chan Player Male 24
Meiko Tian Ye Player Male 24
Maokai Yang Ji-Song Coach Male

Social