• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Ale Hu Jia-Le Player Male 22
Jiejie Zhao Li-Jie Player Male 22
FoFo Chu Chun-Lan Player Male 25
Uzi Jian Zi-Hao Player Male
Meiko Tian Ye Player Male 25
Maokai Yang Ji-Song Coach Male

Social