• Country: cn China
  • Founded: 17 Δεκεμβρίου 2017
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Bin Chen Ze-Bin Player Male 20
Xun Peng Li-Xun Player Male 20
Yagao Zeng Qi Player Male 24
Elk Zhao Jia-Hao Player Male 21
ON Luo Wen-Jun Player Male 19
Dian Li Guo-Peng Coach Male 26

Social