• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Bin Chen Ze-Bin Player Male 21
Xun Peng Li-Xun Player Male 22
knight Zhuo Ding Player Male
Elk Zhao Jia-Hao Player Male 22
ON Luo Wen-Jun Player Male 21
BigWei Fu Chien-Wei Coach Male

Social