• Country: cn China
  • Players: 6

Players

Nickname Name Role Gender Age
Zdz Zhu De-Zhang Player Male 21
Xiaohao Peng Hao Player Male 20
Harder Zhou Shi-Hao Player Male
Betty Lu Yu-Hung Player Male 23
SwordArt Hu Shuo-Chieh Player Male 26
JMZ Zhang Yu Coach Male